Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Zoznámte sa s informáciami, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje. Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie maximálnej úrovne ochrany Vašich osobných údajov, ktoré zadávate na našej stránke merinaprenajom.sk

Pri spracovávaní a uchovávaní osobných údajov postupujeme v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR„).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Nová Merina s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54598583, DIČ: 2121733097, IČ DPH: SK2121733097 (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ).

V prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@merinaprenajom.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára, poskytnutia spätnej väzby a osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, vyhľadávacích úkonoch na stránke www.merinaprenajom.sk. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie (v ďalšom odseku) je nevyhnutné spracúvať a uchovávať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o prenájom priestorov v areálu Merina, ktoré ponúkame. Získané osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité, aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás, prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

  1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu o prenájom priestorov alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít (kontaktný formulár) tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;
  2. na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

Vaše osobné údaje nevyužívame za účelom priameho marketingu ani na zasielanie newslettrov.

 Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie vychádza z nášho oprávneného záujmu na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o prenájom priestorov v rámci areálu Merina.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti webovej stránky. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou webových stránok. Treťou osobou je spoločnosť Webovica.sk, ktorá poskytuje technickú podporu, údržbu a optimalizáciu webovej stránky www.merinaprenajom.sk.

S každou Treťou osobou Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Vaše údaje nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. Webové servery, na ktorých fungujú stránky merinaprenajom.sk sú v Bratislave.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

Rešpektujeme všetky vaše práva, vyplývajúce z GDPR v plnom rozsahu, preto nás môžete:

  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu kancelárie: Nová Merina s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54598583, DIČ: 2121733097, IČ DPH: SK2121733097, mail: info@merinaprenajom.sk

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

V Trenčíne, 24.11.2022